France

Up

1003.jpg (58333 bytes) 20_18.jpg (22872 bytes) Paris Street.jpg (47631 bytes)

Paris and the Sights...

1012.jpg (46925 bytes)  stone_people_paris.jpg (96005 bytes)